Általános Szerződési Feltételek

eMARKT Műszaki Outlet

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési FeltételekÁSZF. vagy Dokumentum.) a BESTOUTLET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1149 Budapest, Táborhely utca 2. 1. em. 3. Adószám: 14897849-2-42); E-mail cím: web@emarkt.hu, a továbbiakban: Szolgáltató, Eladó vagy eMarkt Műszaki Outlet) által üzemeltetett www.emarkt.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

A jelen Szabályzat 2017. február 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Bestoutlet Kft., mint az emarkt.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az eMARKT Műszaki Outlet honlapján tájékoztathatja Felhasználóit.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A szerződés nyelve: magyar

 

1. ADATOK 

A szolgáltató neve: Bestoutlet Kft.

A szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Táborhely utca 2. 1/3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-925070
Adószáma: 14897849-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: web@emarkt.hu


A tárhely-szolgáltató neve: Perszisztens Kft.
E-mail címe: info@perziztens.hu
Címe: 1145 Budapest, Róna utca 225-227.

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház weboldalra, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételére.

 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.4. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

2.5. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

3.2. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4. MEGRENDELÉS

 

4.1. Megrendelés leadása

4.1.1. Felhasználó regisztrációt követően bejelentkezik a Webáruházba/vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást.

 

4.1.2. A weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési  és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Fizetési módok:

- utánvételes fizetés megjelölése esetén, a megrendelt termék(ek)et a Megrendelő a futárszolgálat képviselőjének fizeti, a termék vagy termékek átvételekor

- online bankkártyás fizetés az OTP fizetési rendszerén keresztül

 

4.1.3. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

 

4.1.4. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

elhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

4.2. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

4.2.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Bestoutlet Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

 

4.2.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ. A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

 

4.2.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti, a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

– Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

– Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

 

4.2.4. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

 

4.2.5. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

4.2.6. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

 

4.2.7. A Vásárló vásárlást követően, a számla átvételével elismeri, hogy tudomást szerzett a termék esetleges esztétikai hibáiról, arról korábban megfelelő mértékű tájékoztatást kapott és vásárláskor is tudomása volt róla. Az előbbiekben említett esztétikai hibákra hivatkozva, sem garanciális javításra, sem garanciális cserére nem jogosult a Vásárló.

 

5. SZÁLLÍTÁS

5.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

 

5.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

 

5.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

 

5.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

 

5.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

 

5.6. A Vásárló a megrendelt Terméket nyitvatartási időben személyesen is átveheti az eMarkt Műszaki Outlet bármelyik alábbi üzletében:

 

eMarkt Műszaki Outlet Budapest

(1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169., H 11:00 – 19:00, K–Cs, V 10:00-19:00, P–Sz – 10:00 – 20:00)

 

eMarkt Műszaki Outlet Szeged

(6729 Szeged, Szabadkai út 7., H-CS, 10:00-19:00, P-Sz 10:00-20:00, V 09:00-17:00)

 

6. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

6.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

7. SZÁMLÁZÁS

7.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és az általános forgalmi adóról szóló törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően tartalmazzák a forgalmi adót, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat. Az Eladó által forgalmazott használt termékekre az Áfatv. 214-227.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

 

7.2. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megvásárolt Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – adja át az Eladó részére. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

 

7.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő.

 

7.4. Az Eladó a Webáruházon keresztül értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Saját fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában az elérési link megküldésre kerül a Saját fiókban megadott e-mail címre.

 

8. ELÁLLÁS JOGA

8.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni jogszabályban rögzített feltételek mellett. A fogyasztó e jogát a megrendelés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállást a fogyasztó email-en (web@emarkt.hu) vagy telefonon köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.

 

8.2. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a fogyasztó által kifizetett összeget a jelen ÁSZF 4.2.3. pontjában rögzített módon, beleértve a szállítási költséget is, ide nem értve a termék Eladó részére történő visszajuttatásának díját.

 

8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót terheli a termék visszajuttatásának költsége. Ezen felül más költség a fogyasztót nem terheli, azonban a Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kára megtérítését.

 

A fogyasztó az alábbi esetekben nem gyakorolhatja az elállás jogát:

1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
2.  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát

 Az elállási nyilatkozatot innen töltheti le:  elállási nyilatkozat (Letöltéshez kattintson a szövegre!)

 

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

9.1. Minden a Szolgáltató által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Szolgáltató a Weboldalon eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

  

9.2. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 

9.3. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  

9.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  

9.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

9.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

  

9.7. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

  

9.8. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

9.9. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti az web@emarkt.hu címre. A Szolgáltató fenntartja a jogot a később előterjesztett észrevételek elutasítására.

 

9.10. A Vásárló hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az Eladóval közölni.

 

9.11. A Vásárló a kellékszavatossági igénnyel az alábbiak szerint élhet. Kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

9.12. Vásárló jogosult termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti, a forgalomba hozataltól számított két éven belül, amennyiben a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek. A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítani.

 

9.13. A Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

9.14. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

9.15. Hibás teljesítés: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

9.16. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Bestoutlet Kft. kizárólag a Bestoutlet Kft. által értékesített termékekért vállal garanciális felelősséget, azaz amennyiben a számlán vagy a garanciaszelvényen a Bestoutlet Kft. neve szerepel. A Global Elektric Services Kft-nél (Cégjegyzékszám:04-09-014017, 5700 Gyula, Dobozi út 28/9.) vásárolt termékek garanciális ügyintézésével kapcsolatban az  info@globalelektric.eu email címen tudnak érdeklődni, míg a Low Cost Electro Kft-nél (Cégjegyzékszám:04-09-014452, 5600 Békéscsaba, Bagoly utca 21. ) vásárolt termékek garanciális ügyintézésével kapcsolatban az  czeglepeter1@gmaiil.com email címen tudnak érdeklődni .

  

10. KELLÉKSZAVATOSSÁG/ TERMÉKSZAVATOSSÁG

10.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  

10.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

  

10.3.  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

  

10.4. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

  

10.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

10.6. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

10.7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

10.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

10.9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

10.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

 

10.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

  

11. FELELŐSSÉG

11.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

  

12. SZELLEMI TULAJDON

12.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és az eMarkt Műszaki Outlet ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 

12.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban.

  

13. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

13.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A weboldal adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el: https://emarkt.hu/content/15-adatvedelmi-tajekoztato

  

14. VIS MAIOR

14.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

14.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

 

14.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

15. TERMÉKEK ÁTVÉTELE, TÁROLÁSI KÖTELEZETTSÉG

15.1. Megvásárolt, de át nem vett, vagy szervizelésre leadott, de át nem vett termékeket, 30, azaz harminc naptári napig tároljuk díjmentesen. A határidő lejárta előtt a megrendelőt értesítjük megadott elérhetőségein. Amennyiben erre válasz nem érkezik, a 30, azaz harminc naptári napon túl szervizelésre leadott, de át nem vett, továbbá a megvásárolt, de át nem vett termékekre tárolási költséget számítunk fel. 

15.2. 30, azaz harminc napon túli tárolás esetén a tárolási költség 300 Ft + ÁFA/nap.

15.3. Szervizelésre leadott, de át nem vett, vagy  megvásárolt, de át nem vett termékeket, 180 naptári napig tároljuk, melynek 30 naptári napon túl történő tárolása díjköteles szolgáltatás. A határidő lejárta előtt a megrendelőt értesítjük megadott elérhetőségein. Amennyiben a termékért tulajdonosa 180 napig nem jelentkezik azt elszállítatjuk, és megsemmisítésre kerül. A 30 napon túli tárolás, szállítás, megsemmisítés díja minden esetben a termék tulajdonosát terheli. A szállítási, megsemmisítési díjak termékenként eltérőek lehetnek, ennek díjairól kollégáink adnak bővebb tájékoztatást.

  

16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

16.1. Jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

 

16.2. A Felhasználó panaszát a megrendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a web@emarkt.hu e-mail címen, telefonon vagy postai úton is közölheti. Szolgáltató a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A Vásárló a panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy annak területi szerveihez fordulhat.

Békéltető testületek elérhetőségei:

eMarkt Budapest (Asia Center)

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

eMarkt Szeged

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

16.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a fogyasztó lakóhelye szerinti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti ahttp://ec.europa.eu/odr alatt található közösségi online vitarendezési platformon keresztül.

 

16.4. Az eMarkt Műszaki Outlet és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket azok eldöntése céljából a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, illetve a Budapesti Békéltető Testület elé kell terjeszteni.

A részletes panaszkezelési szabályzatot innen töltheti le: Panaszkezelési szabályzat (Letöltéshez kattintson a szövegre!)

  

 17. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

17.1 A fogyasztói tájékoztatót innen töltheti le. (Letöltéshez kattintson a szövegre!)

Utolsó módosítás: 2020.04.12.

back to top
Szűrők