Garanciaidő és a garancia típusa

Cégünk minden általunk forgalmazott termékre a 151/2003 (IX.22) kormányrendeletben foglalt kötelező 1 év teljes – saját – körű garanciát vállalja. További egy év garancia vásárlására van lehetőség, melynek díja 10.000 Ft.

Bizonyos termékekre – kibővített garancia vásárlása nélkül is – 2 év garancia érvényes, amelyet feltüntetünk. Bővebb információért az üzletben tájékozódhat. Az új Ptk. főszabálya (6:163. §) betartásával a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 

Szavatosság és jótállás

Hibás teljesítés 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság  

1.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

1.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?  

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 

1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?  

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

Termékszavatosság 

 

1.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

 Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

1.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

1.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

1.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

1.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

 

1.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

Jótállás 

 

1.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával? 

 Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 

1.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

1.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

 A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

1.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

 

1.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

1.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Garanciális ügyintézés folyamata

A jótállási igény érvényesítéséhez minden esetben az érvényes jótállási jegy bemutatása szükséges.

A garanciaigény bejelentése az alábbi módokon történhet:

Üzleteinkben történő vásárlás esetén a meghibásodott készüléket lehetősége van beszállítani abba az üzletbe, ahol Ön vásárolta a készüléket. Amennyiben nem tudja a terméket bevinni, kérjük telefonon vegye fel a kapcsolatot üzletünkkel.
eMarkt Műszaki Áruház Budapest (ASIA Center): +36 30/644-55-44
eMarkt Műszaki Áruház – Budapest (Campona):  +36 30/655-44-55  
eMarkt Műszaki Áruház – Szeged (Napfény Park): +36 30/744-33-44
Webáruházunkban vásárolt termékek esetén garanciális ügyintézőnkkel folytatott telefonos bejelentésre van lehetősége, akit a lentebb feltüntetett telefonszámon érhet el.

Garancia igény bejelentése előtt kérjük készítse elő jótállási jegyét, adja meg a termék típusát, a vásárlás időpontját, a hiba leírását és saját elérhetőségét. A bejelentést követően futárszolgálat segítségével átvesszük a terméket, és továbbszállítjuk javításra szervizünkbe. Szervizelést követően kollégáink kiértesítik Önt a megadott elérhetőségen majd a terméket szintén futárszolgálattal visszajuttatjuk Önhöz.

Garanciával kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet hétköznapokon, 8 és 16 óra között:

Garanciális ügyintéző

Telefonszám:: +36306554455 
Email cím: web@emarkt.hu
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Low Cost Electro Kft. csak a Low Cost Electro Kft. által értékesített termékekért vállal garanciális felelősséget, azaz amennyiben a számlán vagy a garanciaszelvényen a Low Cost Electro Kft. neve szerepel. A Global Elektric Services Kft-nél (Cégjegyzékszám:04-09-014017, 5700 Gyula, Dobozi út 28/9.) vásárolt termékek garanciális ügyintézésével kapcsolatban az  info@globalelektric.eu email címen tudnak érdeklődni.